ആലംകോട്. അയമ്പള്ളിവീട്ടിൽ. ബൈജു. (കാന്തി)(46)നിര്യതനായി.....

ആലംകോട്. അയമ്പള്ളിവീട്ടിൽ. ബൈജു. (കാന്തി)(46)നിര്യതനായി.....