അഞ്ചുതെങ്ങ് നെടുങ്ങണ്ട വാടയിൽവീട്ടിൽ സതീശൻ (പൊടിയൻ) (68) നിര്യതനായി.

അഞ്ചുതെങ്ങ് നെടുങ്ങണ്ട വാടയിൽവീട്ടിൽ സതീശൻ (പൊടിയൻ) (68) നിര്യതനായി.