ആർ. മുരളീധരൻ സർ (റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ, ആറ്റിങ്ങൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ) അന്തരിച്ചു.

ആർ. മുരളീധരൻ സർ (റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ, ആറ്റിങ്ങൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ) അന്തരിച്ചു.
GSTU മുൻ സംസ്ഥാന എക്സി. കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. (ആർ.ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ.)