കൊല്ലമ്പുഴ കടവിൽ കാണാതായ രണ്ട് യുവാക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു